Annuleringsfonds Kampeerdorp de Zandstuve

 

DEKKING ANNULERINGSFONDS

 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van verzekerde, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van verzekerde;
 • Na afsluiten van de verzekering geconstateerde zwangerschap van verzekerde of partner, hetgeen door een zwangerschapsverklaring kan worden aangetoond en/of complicaties bij zwangerschap;
 • Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom van verzekerde, huurwoning van verzekerde of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is;
 • Het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning, doch  niet eerder dan 30 dagen voor aanvang van de geboekte reis. Mits de verzekerde  langer dan 10 weken voor aangaan van de reservering als woningzoekende  geregistreerd stond; 
 • Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem  inwonend kind onverwacht kan ondergaan;
 • Werkloosheid van verzekerde na een vast dienstverband, als gevolg van een onvrijwillig ontslag.  Mits de ontslagdatum ligt tot uiterlijk 1 maand na afloop van  de geboekte reis;
 • Na werkloosheid van verzekerde, waarvoor een uitkering werd genoten, aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens een half jaar of voor onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van de reis maakt;
 • Definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld in het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract;
 • Een van buiten komend voorval, zoals aanrijding, diefstal en brand binnen 30 dagen  voor aanvang van het arrangement, waardoor het voor de reis te gebruiken privé vervoermiddel van de verzekerde uitvalt en niet tijdig te repareren is; 
 • (Verergering van een bestaande) ziekte of ongeval letsel van een familielid in 1e graad, die daardoor dringend zorg nodig heeft van verzekerde en niemand anders dan verzekerde deze zorg kan verlenen;
 • Verlies of diefstal van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten van verzekerde op de dag van vertrek. Verzekerde is verplicht hiervan direct aangifte te doen bij de politie en het bewijs te overleggen.

 

ONGENOTEN VERBLIJFSDAGEN  

 • Afbreking van de reis door een onzekere gebeurtenis als genoemd  hierboven (ziekte, ongeval of overlijden), alsmede door ernstige beschadiging van  het gehuurde waardoor hiervan geen gebruik meer kan worden gemaakt. De  maximale uitkering is 40 dagen;
 • Onvoorziene ziekenhuisopname (minimaal 1 overnachting) van verzekerde,  waardoor afbreking niet mogelijk is, waarbij alle opnamedagen in de huurperiode  gelden als ongenoten verblijfsdagen. Deze dekking geldt alleen voor de opgenomen verzekerde en voor zijn meeverzekerde gezinsleden of 1 meereizende verzekerde.  De maximale uitkering is 40 dagen.  

 

UITSLUITINGEN

 • Verband houdende met ziekte, aandoening of afwijking die bij verzekerde, zijn  huisgenoten of familieleden in 1e of 2e graad in de periode van 3 maanden voor de  afsluitdatum van de verzekering bestond of klachten veroorzaakte. 
 • Afbreking van de reis door toedoen van een (landelijke) pandemie zal niet worden gedekt door de annuleringsverzekering.